*** WELCOME TO | V5.0 (BETA 1) |THE BIGGEST BEHNAZ CHAT OFFICIAL WEB SITE AND INTERNATIONAL MAGAZINE + YOU CAN SEE BIOGRAPHY-NEWS-ROOMS-REVIEWERS TO TWO LANGUAGES| ENGLISH-PERSIAN |*** وبسایت رسمى بهناز چت

وبسایت رسمى بهناز چت
Behnaz Chat Official Website متفاوت ترین، امن ترین و با امکانات ویژه

مرتبه
تاریخ : سه‌شنبه 1 مرداد‌ماه سال 1392


به نام او که تنها او حق است


دوستان عزیز وسروران گرامی ضمن سلام وخیر مقدم خدمت شما ، در راستای


 قوانین جمهوری اسلامی ایران چت رومی افتتاح کرده ایم به نام بهناز چت تا 


شما عزیزان با خاطری آسوده وآرامش وامنیت در کنار هم از این مجموعه استفاده کنید


 گروه ما بر آن عقیده است تا بتواند با جمع آوری شما عزیزان وسمت وسوق دادن


 این چت روم به سمت رد وبدل اطلاعات وآموزش در زمینه های مختلف


 امیدوارست بتواند در این راستا پیشرفت کندوبه جوانان این مرزوبوم خدمتی ارائه دهد...

طبقه بندی-categories:
ارسال توسط Hana
مرتبه
تاریخ : سه‌شنبه 8 مرداد‌ماه سال 1392
اول ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﺷﻤﺎ ﻋﺮض ﮐﻨیم که ﺳﺎﯾﺖ بهناز چت ﻫﻤﻮارﻩ ﭘﺬﯾﺮای ﻧﺎﻇﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ...

ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﻧﺎﻇﺮ: ﺑﻪ دﻟﯿﻞ زﯾﺎد ﺷﺪن ﺑﺎزدﯾﺪ و آﻣﺎر آﻧﻼﯾﻦ ﻫﺎی ﭼﺖ روم 

ﺳﺎﯾﺖ، ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺮدن ﮐﺎﻣﻞ ﭼﺖ روم ﺑﺮای ﻧﺎﻇﺮان .ﮐﻤﯽ ﺳﺨﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد

بهناز چت دارای ﺳﺮور اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪی ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ماهانه هنگفتى براى ما دارد

اﻣﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﻼش ﺧﻮد را ﮐﺮدﻩ اﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻ، ﺳﺮﻋﺖ،اﻣﻨﯿﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺳﺮور و

ﺳﺎﯾﺖ و ﭼﺖ روم را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﺎ اﻻن ﺧﺪارو ﺷﮑﺮ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻮدﻩ اﯾﻢ

ﮔﺎﻫﯽ وﻗﺘﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ی ﺳﺮور دﭼﺎر ﮐﻤﺒﻮد ﻫﺎی ﺷﻮﯾﻢ 

ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻤﮑﻨﻪ از ﻧﺎﻇﺮانﻋﺰﯾﺰ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻤﮏ ﻣﺎﻟﯽ اﻧﺪک ﮐﻨﯿم

و اﻧﺘﻈﺎر دارﯾﻢ اﯾﻦ دوﺳﺘﺎن ﻫﻢ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎرو رﻫﺎ ﻧﮑﻨﻦ و ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﻫﺎی ﺧﻮدﺷﻮن

 ﻗﺪرت، ﺳﺮﻋﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭼﺖروم را ﺣﻔﻆ .ﮐﻨﯿﻢ.

"ﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ از ﺑﯿﻦ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ، ﻓﻌﺎﻟﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﺎ درﺟﻪ "ﮐﺎرﺑﺮ ارﺷﺪ .ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ )ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎرﺑﺮ ارﺷﺪ و ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ( ﻧﺎﻇﺮ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯿﮑﻨﯿﻢ.

و اﻣﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ﻧﺎﻇﺮ ﺷﺪن:

ﺷﺮط اول : درجه کاربر باید از کاربر فعال بیشتر باشد

ﺷﺮط دوم : ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﺘﯿﺎز ﺑﺎﻻی 6.000 داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

ﺷﺮط ﺳﻮم :وی ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻫﯿﭻ ﺳﺎﯾﺖ ﭼﺘﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺷﺮط چهارم: ﮐﺎرﺑﺮ ﻧﺒﺎﯾﺪ از اﺳﺎﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐند.

ﺷﺮط پنجم: ﮐﺎرﺑﺮ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻦ ﺑﺎﻻی 16 ﺳﺎل داﺷﺘﻪ .ﺑﺎﺷﺪ.

شرط ششم: کاربر مورد نظر باید در تمامى اوقات در امر تبلیغات به سایت یارى رساند.

ﻧﺎﻇﺮی در بهناز چت رایگان ﺑﻮدﻩ و ﺑﺮای ﻧﺎﻇﺮاﻧﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد

ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻧﺎﻇﺮی در ﺣﺎل ﺣﺎﻇﺮ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ, ﭼﻮن ﻇﺮﻓﯿﺖ ﭘﺮ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﻧﯿﺎزی ﻧﺪارﯾﻢ

 اﻣﺎ براى کسانى که دوست دارند با ما همکارى کنند با توجه به اینکه ﺳﺎﯾﺖ دﯾﮕﻪ 

ﺑﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﻧﯿﺎز ﻧﺪارﻩ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻮق را دارﻧﺪ و میخواهند هر چه سریع تر ناظر

 شوند میتونن با ﭘﺮداﺧﺖ .ﻣﺒﻠﻎ 5 ﻫﺰار ﺗﻮﻣﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب زﯾﺮ ﻧﺎﻇﺮ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ

ﺷﻤﺎرﻩ ﮐﺎرت: (0290 0294 9918 6037) به نام پوریا معین فر ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮏ ﻣلى ﺷﻤﺎرﻩ ( 0343516681001)

درﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت قبل از هر گونه واربز با مدیران سایت هماهنگى هاى لازم را انجام بدید.

راه هاى ارتباطى:

Poriya009@yahoo.com : اﯾﻤﯿل

09398061413= پوریا

 


برچسب‌ها-tags: شرایط ناظری، بهناز چت

طبقه بندی-categories:
ارسال توسط Hana
مرتبه
تاریخ : سه‌شنبه 8 مرداد‌ماه سال 1392

ﺑﻌﻀﯽ از دوﺳﺘﺎن ﻣﺸﻜﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم داﺷﺘﻦ و ﺳﻮال ﻣﯿﻜﺮدن ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد اﯾﻦ دوﺳﺘﺎن ﻫﻢ زﯾﺎد


 ﺑﻮد و قادر به پاسخگویى تک به تک نبودیم ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻦ ﭘﺴﺖ رو ﻣﯿﻨﻮﯾﺴیم


 ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻛﻨﯿﺪ:

ﭼﺮا ﻫﻨﮕﺎم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ارور ﻣﯿﺪﻩ؟ ﭼﻮن ﺷﻤﺎ ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﺗﻮی اﯾﻦ روم اوﻣﺪﯾﺪ و ﻛﻮﻛﯽ ﻫﺎی ذخیره ﺷﺪﻩ 


ﺗﻮی ﻣﺮورﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﺎﻧﻊ از اﯾﻦ ﻛﺎر ﻣﯿﺸﻪ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻛﻮﻛﯽ ﻫﺎرو ﭘﺎک ﻛﻨﯿﺪ ﺗﺎ راﺣﺖ اﯾﻦ ﻣﺸﻜﻞ رو ﺣﻞ ﻛﻨﯿﺪ


دﻗﺖ ﻛﻨﯿﺪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻛﺎر ﻫﺎ اﺑﺘﺪا از روم ﺧﺎرج ﺷﻮﯾﺪ


ﺑﺮای اﯾﻨﻜﺎر اﮔﻪ ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﻣﺮورﮔﺮ ﻣﻮزﯾﻼ ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﻛﺲ دارن داﺧﻞ روم ﻧﺮﻩ اﮔﻪ ﻫﺴﺘﻦ از


روم ﺧﺎرج ﺑﺸﻦ ctrl+shift+delete و اﯾﻦ دﺳﺘﻮر رو ﺑﺰﻧﻦ ﺳﭙﺲ ﻣﺮورﮔﺮ رو ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ


 و دوﺑﺎرﻩ ﺑﺎزش ﻛﻨﯿﺪ و وارد ﺑﺸﯿﺪ و ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻛﻨﯿﺪ اﮔﻪ اﯾﻦ راﻩ ﺟﻮاب ﻧﺪاد از اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ


 اﻗﺪام ﻛﻨﯿﺪ رو اﻧﺘﺨﺎب ﻛﻨﯿﺪ و tools از ﻣﺮورﮔﺮ ﻣﻮزﯾﻼ ﻓﺎﯾﺮﻓﺎﻛﺲ ﮔﺰﯾﻨﻪ ی در اﯾﻨﺠﺎ


 ﯾﻪ ﭘﻨﺠﺮﻩ ی ﺟﺪﯾﺪ Clear Recent History ﺳﭙﺲ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎز ﻣﯿﺸﻪ


 ﺗﻐﯿﺮ Everything رو ﺑﻪ Last Hour ﺷﻤﺎ از داﺧﻞ ﭘﻨﺠﺮﻩ ﻗﺴﻤﺖ رو ﺗﯿﻚ


 ﺑﺰﻧﯿﺪ Cookies ﺑﺪﯾﺪ وﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ رو رو ﺗﯿﻚ ﺑﺰﻧﯿﺪ ﻛﺎﻓﯿﻪ Cookies ﻧﻜﺘﻪ : دﻗﺖ ﻛﻨﯿﺪ


 ﻛﻪ ﻓﻘﻂ ﮔﺰﯾﻨﻪ ی و ﺑﻘﯿﻪ رو ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺰارﯾﺪ اﮔﻪ ﺑﻘﯿﻪ ﺗﯿﻚ ﺑﺨﻮرﻩ ﻫﻢ ﻣﺸﻜﻠﯽ ﻧﺪارﻩ ﯾﻌﻨﯽ ﻛﻮﻛﯽ ﻫﺎ


 ﺑﺎﯾﺪ ﺗﯿﻚ ﺑﺨﻮرﻩCookies وﻟﯽ ﮔﺰﯾﻨﻪ ی ﻛﻠﯿﻚ ﻛﻨﯿﺪ Clear Now ﺳﭙﺲ روی ﺣﺎﻻ ﻣﺮورﮔﺮ


رو ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و دوﺑﺎرﻩ ﺑﺎز ﻛﻨﯿﺪ و وارد ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺸﯿﺪ و اﺳﻢ ﺧﻮد را ﺛﺒﺖ ﻛﻨﯿﺪ

===============================================

دارن (google chrome) ﺣﺎﻻ ﻛﺴﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﻣﺮورﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ ﻛﺮوم ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻛﺎرو ﺑﻜﻨﻦ


 اول اﮔﻪ داﺧﻞ روم ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺧﺎرج ﺑﺸﯿﺪ ﺣﺎﻻ ﻣﺮورﮔﺮ ﮔﻮﮔﻞ رو ﻛﻪ ﺑﺎز ﻛﺮدﯾﺪ ﺑﺎﻻی ﺻﻔﺤﻪ ﺳﻤﺖ


 راﺳﺖ ﮔﻮﺷﻪ روی ﻋﻜﺲ اﭼﺎر ﻛﻠﯿﻚ ﻛﻨﯿﺪ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﺶ دادﻩ ﻣﯿﺸﻪ رو اﻧﺘﺨﺎب


 ﻛﻨﯿﺪ Options ﻛﻪ از ﺑﯿﻦ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎ ﻛﻠﯿﻚ Under The Hood ﺣﺎﻻ در ﭘﻨﺠﺮﻩ ی ﺑﺎز


 ﺷﺪﻩ وی ﮔﺰﯾﻨﻪ ی ﻛﻨﯿﺪ ﻛﻠﯿﻚ ﻛﻨﯿﺪ clear browsing data ﺳﭙﺲ the را


 ﺑﻪ the past hour در ﭘﻨﺠﺮﻩ ی ﺑﺎز ﺷﺪﻩ اول ﮔﺰﯾﻨﻪ ی ﺗﻐﯿﺮ ﺑﺪﯾﺪ


ﺳﭙﺲ beginning of time Delete cookies and other site and plug-in


 ﮔﺰﯾﻨﻪ ی رو ﺑﺮﺳﯽ ﻛﻨﯿﺪ ﻛﻪ ﺗﯿﻚ ﺧﻮردﻩ ﺑﺎﺷﻪ اﮔﻪ ﻧﺨﻮردﻩ ﺑﻮد ﺗﯿﻚ data ﺑﺰﻧﯿﺪ اﮔﻪ ﺧﻮردﻩ


 ﺑﻮد ﻛﻪ ﻫﯿﭻ ﻛﻠﯿﻚ ﻛﻨﯿﺪ clear data browsing now ﺣﺎﻻ روی ﻛﺎر ﺗﻤﺎم ﻫﺴﺖ ﺣﺎﻻ 


ﯾﻚ ﺑﺎر ﻣﺮورﮔﺮ را ﺑﺒﻨﺪﯾﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎز ﻛﻨﯿﺪ و وارد ﺳﺎﯾﺖ ﺑﺸﯿﺪ و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ در بهناز چت ثبت نام کنید.

=====================================================

ﺧﺐ دوﺳﺘﺎن دﯾﮕﻪ وﻗﺖ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﻛﻪ ﺑﺮای ﻣﺮورﮔﺮ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ اﻛﺴﭙﻠﻮرر رو ﻫﻢ ﺑﮕﻢ زﯾﺎد ﻃﻮﻻﻧﯽ


 ﻣﯿﺸﻪ ﻫﻤﯿﻦ 2 ﺗﺎ ﻛﺎﻓﯿﻪ ﻧﻜﺘﻪ ی ﻣﻬﻢ :‌ ﻣﻤﻜﻨﻪ ﺑﻌﻀﯽ از دوﺳﺘﺎن ﻧﺘﻮﻧﻦ ﺑﺼﻮرت ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ ﻛﺎرو


 اﻧﺠﺎم ﺑﺪن اﮔﻪ ﺑﺎزم ﻣﺸﻜﻠﯽ داﺷﺘﯿﺪ ﺑﺎ ﯾﻪ ﻣﺮورﮔﺮ دﯾﮕﻪ ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺣﺎﻻ ﺑﺎ اون ﻧﯿﻮﻣﺪﻩ


 ﺑﺎﺷﯿﺪ و اﺳﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺗﻮن رو ﺛﺒﺖ ﻛﻨﯿﺪ و دوﺑﺎرﻩ ﺑﺎ .ﻫﻤﻮن ﻣﺮورﮔﺮ ﻗﺒﻠﯽ ﺗﻮن ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ داخل بهناز چت


ﺗﺸﻜﺮ از ﻫﻤﻪ ی ﺷﻤﺎ ﻋﺰﯾﺰان...
طبقه بندی-categories:
ارسال توسط Hana